Wat kunnen we leren van het burgerberaad?

Gepubliceerd door De Nederlandse Associatie 5 juni 2024

Op 5 juni is de dag van de burgerinitiatieven. Dat kan gaan om hele praktische samenwerkingen tussen mensen, bijvoorbeeld voor het realiseren een gezamenlijke (speel)tuin, maar het kan ook gaan om het op de politieke agenda krijgen van onderwerpen die burgers bezighouden. Burgerinitiatieven nemen toe in Nederland, volgens het CBS (2022). Overheden die graag in willen spelen op deze vrijwillige inzet van burgers maken daarbij gebruik van bijvoorbeeld het instrument burgerberaad. Is dit alles relevant voor verenigingen? We vragen het aan Inge Poorthuis, expert in verenigen.  

Inge Poorthuis: “Verenigingen kunnen uiteraard betrokken zijn bij burgerinitiatieven, daarvan zijn verschillende voorbeelden. We zullen ons hier beperken tot het instrument burgerberaad, dus het bewust bottom-up formuleren van standpunten, adviezen en beleid met en door burgers. Verenigingen zijn al heel goed in het betrekken van leden bij besluiten. Maar je kunt zeker wel wat afkijken van het instrument burgerberaad zoals dat intussen is ontwikkeld en de lessen die daaruit zijn geleerd.”

Waar gaat het om?
Je zoekt naar een toepassing van deliberative democracy, het met elkaar tot een standpunt komen door dialoog, het gaat dus om uitspreken én luisteren. De verschillende deelnemers leren elkaars overwegingen kennen en wellicht begrijpen en proberen tot een besluit of voorstel te komen dat voor iedereen acceptabel is. Het centraal stellen van dialoog maakt vaak al het begin van een verandering. Tijdens één burgerberaad komen deelnemers altijd een paar keer (circa 5) bij elkaar Wil je dit gaan toepassen, verdiep je dan in het proces zoals dat intussen is ontwikkeld, met drie kenmerkende fasen: voorbereiden, uitvoeren en monitoren van de opvolging. 

Wat is de vraag?
Niet elke vraag is geschikt voor deliberative democracy. Formuleer een vraag die interessant is voor deelnemers om zich mee bezig te houden en waarvoor de deelnemers in ongeveer vijf bijeenkomsten tot een zinvol antwoord of resultaat kunnen komen. Uiteraard kies je een vraag die je echt aan de leden wilt voorleggen. Vragen rond de verenigingsstrategie zijn bijvoorbeeld heel geschikt. In een vereniging heb je ook de formele organen, zoals bestuur en ledenraad. Daarmee moet je vooraf goed afstemmen hoe je omgaat met de uitkomsten. Voor deelnemers is het belangrijk om te weten wat hun mandaat is.  

Wie zijn de deelnemers?
Het zou leuk zijn om zoiets met alle burgers of alle leden te doen, maar dat is niet altijd praktisch haalbaar of gewoon te duur. In de praktijk gaat het bij burgerberaden om 100 tot 150 deelnemers. Wat we kunnen leren vanuit het burgerberaad is dat representativiteit heel belangrijk is. Een burgerberaad werkt met een blinde steekproef binnen een aantal criteria. Als vereniging kan je in ieder geval actief werven bij bepaalde groepen. Je kijkt bijvoorbeeld naar leeftijden, achtergronden, meer of minder actief in de vereniging, type lid. Zorg ervoor dat je alle stromingen, belangen en relevante ervaringen meeneemt. Nodig mensen persoonlijk uit om mee te doen, ze zullen dan eerder ja zeggen. Meestal ga je dus niet open uitnodigen, maar je zorgt er wel voor dat iedereen mee kan kijken. Transparantie in het proces is heel belangrijk. Zorg ervoor dat ook mensen die niet meedoen toegang hebben tot de informatie. Juist bij een strategietraject of complex vraagstuk willen we graag naar buiten kijken en inzichten van andere stakeholders en experts meenemen. Beperk je toch tot leden als deelnemers. Geef ze wel alle ruimte om alle andere stakeholders en experts te raadplegen. 

Hoe geef je het proces vorm?
Een burgerberaad volgt het BOB-model: beeldvorming-oordeelsvorming- besluitvorming. In de eerste fase verzamelen de deelnemers zoveel mogelijk informatie. Dat kun je deels voorbereiden en meegeven, maar het blijft essentieel dat deelnemers ook zelf op zoek gaan en informatie aandragen. Echt met elkaar in gesprek gaan lukt niet in een grote groep, beraadslagingen gebeuren in kleine groepen die worden bijgestaan door getrainde gespreksleiders die het stellen van OENige vragen – open, eerlijk en nieuwsgierig – faciliteren of bewaken dat we NIVEA -niet invullen voor een ander.  

Voor het bij elkaar brengen van alle meningen tot een standpunt wordt vaak de deep democracy methode toegepast, heel kort samengevat komt dat erop neer dat je een veilige omgeving creëert waarin alle standpunten en meningen er mogen zijn waardoor je de wijsheid van de minderheid kunt toevoegen aan het besluit van de meerderheid. Zorg ervoor dat je het proces beperkt in tijd en aantal bijeenkomsten, niet alleen met het oog op de kosten voor de vereniging maar ook voor de deelnemers.

Hoe kun je dit slim toepassen in een vereniging?
Verenigingen geven vaak aan dat ze geen Poolse landdag willen en dat de verenigingsdemocratie soms wat erg stroperig is. Door elementen uit het burgerberaad toe te passen kun je het democratisch proces bottom-up vormgeven. De inbreng van de minderheid wordt een verrijking in plaats van een obstakel. Dit is met name geschikt voor strategievoorbereiding. Een strategiewerkgroep kan het instrument burgerberaad inzetten om leden en hun meningen en inzichten mee te nemen, die zich normaal niet laten horen. Ook laat je meer mensen ervaren met welke vragen de vereniging te maken heeft. Zo creëer je meer betrokkenheid.

Op zoek naar meer inspiratie?
Kijk bijvoorbeeld op https://www.bureauburgerberaad.nl/  of op https://www.jonalexander.net/the-idea voor een interview met de Britse auteur Jon Alexander, die in het boek Citizens onderzoekt hoe je actieve betrokkenheid van mensen als vertrekpunt kunt nemen.

Vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap van (actieve) leden en vrijwilligers

Hoe betrekken we meer leden? Hoe komen we aan nieuwe bestuursleden? Vraag jij jezelf dat ook af? In de afgelopen twee maanden heb ik met drie verschillende klanten gekeken naar deze vraag. Wij noemen dat ook wel het organiseren van eigenaarschap. Graag deel ik de betrokkenheidscurve (zoals ik hem de laatste keer in een workshop maar genoemd heb).

Ik geef gelijk toe dat ik hem niet helemaal zelf bedacht heb. Hij is gebaseerd op de community commitment curve die ik ooit ergens voorbij zag komen. En natuurlijk op onze eigen cirkels van betrokkenheid. Daarover post ik vast nog eens uitgebreider. Wil je daar nu meer over lezen, zie onze toolbox.

Elke vereniging kan een eigen betrokkenheidscurve maken. Het idee wat er grofweg achter zit is dat mensen niet van volger naar bestuurslid gaan. Dat klinkt heel logisch, maar ik ken best wat verenigingen die op zoek zijn naar jongere (bestuurs)leden. Als er dan eentje op een algemene vergadering komt, wordt die gelijk gevraagd voor een functie in het (afdelings)bestuur.

Bestuursleden zoek in je in de pool van ‘eigenaarsleden’ (rechts in de curve): als de persoon al zo betrokken is dat hij/zij zich als het ware eigenaar van de club voelt. Belangrijk is dat er richting die fase kleine stapjes nodig zijn waarin iemand elke keer meer geïnteresseerd raakt, meer betrokken. Je speelt waar kan zoveel mogelijk in op de interesses van het individuele (potentiële) lid.

Welke ‘kleine stapjes’ heeft jouw vereniging om verleid te worden richting eigenaarschap? Ik deel bij deze post een voorbeeld van een betrokkenheidscurve, maar dit verschilt natuurlijk per vereniging. Welke activiteiten en mogelijkheden zijn er bij jullie om laagdrempelig betrokken te raken? En heb je de mogelijkheid om een activiteit aan te passen aan de interesses van een lid. Bijvoorbeeld: zijn er in plaats van één projectgroep of één soort lidmaatschap verschillende waarin iemand zou kunnen deelnemen? Geef jij potentiële leden al meer toegang, bijvoorbeeld tot een helpdesk of online community, dan is het beginstukje laagdrempeliger. Waar zitten bij jullie witte vlekken op de betrokkenheidscurve: meer in de fase van sympathisanten of bij actieve leden? Kan je hier activiteiten bedenken die mensen een klein stapje verder brengen op de betrokkenheidscurve?

Een creatief verenigingsmens zoekt natuurlijk naar de balans tussen het aanbieden van activiteiten en mogelijkheden in de vereniging die passen bij de interesses van de (potentiële) leden én die tegelijk invulling geven aan het behalen van doelen van de vereniging. Wees je daarbij wel bewust dat het ‘ontmoeten en verbinden’ van leden een kernproces op zichzelf is. Het vormt de basis van je verenigingsorganisatie en gaat niet vanzelf.

Wil je meer lezen over het betrekken van leden kijk dan in ons boek ‘Routeplanner voor verenigen’

De levensloop van een vereniging

Ervaar jij dat het stroef loopt in je vereniging, heb je last van verstoorde verhoudingen, ruis op de lijn of irritatie? Wellicht staat jouw vereniging aan de rand van een volgende ontwikkelingsfase. Net zoals mensen, doorlopen verenigingen verschillende groeistadia, elk met eigen kenmerken en uitdagingen. Inzicht in deze ontwikkelingsfases kan je helpen herkennen waar jouw vereniging staat en wat een volgende stap is. In de levensloop van een vereniging (zie plaatje) hebben we de verschillende fases beschreven.

Aanvankelijk zijn samenwerkingen informeel. Er is nog geen notaris en KvK inschrijving aan te pas gekomen. Voor sommige van deze samenwerkingen zal dat ook nooit nodig zijn. Die blijven voor de rest van hun bestaan een ‘onder ons’ initiatief. Voorbeelden om ons heen voldoende. Ik denk aan een groep buren die gezamenlijke hun buurttuin onderhouden en de groep schakers (van jong tot oud) die elke zondag om 11 uur bij ons in het park samen een potje schaak spelen. Geen alv, geen bankrekening, geen bestuur: gewoon samen iets doen.

Gaat het idee echter verder dan de eigen groep, dan is een volgende stap nodig. Je wilt iets duidelijk maken aan de wereld of hebt betrokkenheid van anderen nodig. Dan kan je met de huidige digitale mogelijkheden relatief goedkoop en met weinig inzet een brede groep bereiken (denk aan een simpele website of social media). De ‘steun ons doel’ groep zelf bestaat vaak uit een relatief kleine groep bekende mensen, er is veel vertrouwen onderling. POinActie (primair onderwijs) is zo begonnen en de facebookgroep ‘statiegeld moet blijven’ bestaat al jaren op facebook met inmiddels 88duizend volgers.

Naarmate de groep groeit en de ambities toenemen wordt de behoefte aan een formelere structuur en een bankrekening groter. Individuen willen geen persoonlijk financieel risico lopen voor een groep waarin ze niet iedereen kennen. Soms vraagt de buitenwereld om een rechtspersoon vanwege een subsidie of helderheid met wie ze aan tafel zitten.

De stap van de ‘steun ons’ fase naar de ‘samen de wereld in’ gaat regelmatig gepaard met onrust en irritatie. Niet iedereen zit er op hetzelfde moment op dezelfde manier in. Het wordt allemaal ‘serieuzer’, minder vrijblijvend. Formalisering vraagt een investering, wie betaald dat en is dat echt wel nodig? Kortom, een groeipijn. Neem je die stap dan ga je ‘samen de wereld in’: een nieuwe vereniging is geboren. Tijd om te pionieren!

Volgende keer meer over groeien, volwassen worden en verstenen! Wil je nu al meer lezen? Dat kan in ons boek ‘De routeplanner voor verenigen’ vanaf pagina 25 of kijk in de toolbox op deze website.

De kunst van eigenaarschap

Dit artikel is gepubliceerd in VM september 2023

Wat is dat precies ‘eigenaarschap’? De Dikke van Dale kent het woord niet. Het woord bestaat niet in de Nederlandse taal. Toch bijzonder dan dat het VM-boek ‘De routeplanner voor verenigen’ (2018 en herdruk juli 2023) als ondertitel heeft: ‘organiseren van passie en eigenaarschap’. Het woord lijkt op eigendom hebben, en binnen verenigingen lijkt dit nog het meest te gaan over de formele eigenaren: diegene die in de statuten staan en kunnen beslissen. Al is een vereniging niet hun ‘eigendom’.

Naast dit ‘formele’ eigenaarschap is er het gevoel van eigenaarschap. Een gevoel dat leden (kunnen) hebben waardoor ze verantwoordelijkheid nemen, alert zijn op wat goed en niet goed gaat, betrokken zijn, meedenken en initiatief nemen. Eigenaarschap is een energie die je kan bewegen én die zorgt dat anderen bewegen.

Lees verder

Hoe voer je het gesprek over intensiever samenwerken?

Sta jij ook op het punt om intensiever samen te gaan werken met een andere vereniging, groep of organisatie? Gister mocht ik procesbegeleider zijn bij zo een stap. Ik deel graag hoe we dat gedaan hebben, in de hoop dat het jou kan helpen.

Met de aanwezigen zijn we in gesprek gegaan aan de hand van het model van Kaats en Opheij, zie hieronder. Waarbij we alle onderwerpen langsgelopen zijn.

Samenwerken -of zoals ik het liever noem: verenigen- doe je vanwege een urgente collectieve vraag, een gedeelde ambitie. De eerste stap is daarom ook met elkaar bespreken wat die gedeelde ambitie is. De beste basis is natuurlijk als de samenwerking een win-win oplevert. Soms hebben de verschillende samenwerkingspartners ook verschillende belangen. Neem de ruimte om daarover te hebben: hoe kunnen we elkaar versterken, in welke gebieden maakt het niet uit, en zijn er tegenstrijdige belangen? Openheid en vertrouwen is essentieel voor goede samenwerking. Wat gelijk het derde punt is wat we aangepakt hebben: de relatie. Zo aan het begin is samenwerking nog kwetsbaar: transparantie, een constructieve dynamiek en adequaat ingaan op spanningen helpt om een sterke band op te bouwen.

Als het gesprek goed loopt én je weet wat je samen wilt bereiken, dan kun je nadenken over hoe je de samenwerking professioneel kunt organiseren. Ik ben natuurlijk fan van de vereniging, maar soms kan een informelere vorm ook werken. Denk bijvoorbeeld aan een alliantie waarin je samenwerkt aan gemeenschappelijke onderwerpen en activiteiten, of een platform dat je een gezamenlijke naam geeft en de basis is voor regelmatig overleg. Naar buiten toe geeft dit een lossere uitstraling, maar het voordeel is dat een inschrijving bij de KvK en het bijbehorende ‘verenigingshuishouden’ niet nodig is. Als je besluit om intensiever te gaan samenwerken dan is een zorgvuldig proces van belang. Waaronder het betrekken van de achterbannen op de juiste momenten en aandacht voor een gezamenlijk identiteit.

Sta jij op het punt om intensiever samen te werken? Hopelijk kan het model van Kaats en Opheij je hierbij helpen!

Gister was een bijzondere dag. Vaak worden we als Kuperus&Co ingeschakeld als het stroef loopt in een vereniging. Leuk dat ik deze keer kon bijdragen aan de vorming van verenigen.

Interview Marike Kuperus: kennis delen voor verbinders

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Marike Kuperus schreef samen met Inge Poorthuis, Peter van der Loo en David Wijnperle het boek Routeplanner voor verenigen. Op 4 juli verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan we in gesprek met Marike Kuperus. Marike Kuperus is al zo’n dertig jaar verenigingsexpert. Hoe is dat zo gekomen. En wat houdt haar het meest bezig? Lees meer

Interview David Wijnperle: focus op vrijwilligers

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

David Wijnperle schreef samen met Marike Kuperus, Inge Poorthuis en Peter van der Loo het boek Routeplanner voor verenigen. Op 4 juli verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan wij in gesprek met David Wijnperle. David leert verenigingen om te kijken vanuit de betrokkenheid van leden en vrijwilligers en hen zo beter te betrekken bij activiteiten en beleid. 

Wat motiveert David om steeds weer te focussen op het perspectief van de vrijwilligers? Lees meer

Interview Peter van der Loo: aan de slag met dromen en idealen

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Peter van der Loo schreef samen met Marike Kuperus, Inge Poorthuis en David Wijnperle het boek Routeplanner voor Verenigen. Morgen verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor Verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan wij in gesprek met Peter van der Loo. Peter combineert het directeurschap van een vereniging, NVP, met advieswerk voor verenigingen. Verenigingen weten meestal wel waar ze voor zijn, maar hun aanpak veranderen is best lastig. Lees meer

De Routeplanner helpt verenigingsprofessionals navigeren

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Tussen 2018 en 2023 is de ‘Routeplanner voor verenigen’ in veel verenigingen gebruikt. Er komt een tweede druk aan met de nodige aanvullingen; want de afgelopen jaren is er in verenigingsland immers
het een en ander gebeurd.
De Routeplanner is er voor verenigingsprofessionals, voor bestuurders en voor vrijwilligers. Eigenlijk voor
iedereen die zich verenigt. Die samenwerkt aan dezelfde missie. Samen is inspirerender, leuker en innovatiever, samen kom je verder.

Lees verder

‘Ken je mij, ken ik jou?’

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2023

Over verschillende soorten motieven om lid te worden en wat dat betekent voor jouw vereniging.

Vraag een verenigingsman of vrouw naar de leden en je krijgt meestal een getal: ‘We hebben drieduizend leden’. Of driehonderd of tien. Soms krijg je ook nog informatie over wie er niet lid zijn. ‘Ongeveer zeventig procent van onze beroeps- groep is lid’ of: ‘Er is nog maar een klein deel lid’. Dat zegt iets over hoeveel mensen nog bereikt zouden kunnen worden.

Toch zegt zo’n getal maar beperkt iets over wat voor soort leden een vereniging heeft. Wat halen mensen uit hun lidmaatschap en waarom zijn ze lid– en belang- rijker nog – blijven ze dat. Het gaat er dan veel meer over of de vereniging het juiste arrangement kan bieden. Een arrangement dat niet voor alle leden hetzelf- de hoeft te zijn. Sommige leden ruilen vooral met het service-aanbod van de vereniging, andere leden steunen meer het doel in algemene zin. Er zijn leden die graag het netwerk van de vereniging benutten. En er zijn leden die zich echt heel nauw betrokken voelen bij het wel en wee van de vereniging, die zich (mede) eigenaar voelen. Al die leden hebben hun eigen motief om lid te zijn en te blijven. Voor de vereniging is het goed om serieus af te wegen voor welke leden je graag een arrangement biedt, wat je wie te bieden (wilt) hebben.

Lees verder

Nederlandse vereniging van Lactatiekundigen NVL

Werken aan vernieuwing van onze beroepsvereniging met Marike Kuperus en Inge Poorthuis was een bijzondere ervaring.
Ze konden duidelijk maken dat we inderdaad als vereniging in zwaar weer zaten, én dat dat een volstrekt normale,  overkomelijke en zelfs gezonde situatie was. Die combinatie van erkenning met het normaliseren van de problemen en daarbij de praktische en zeer actieve ondersteuning die zij boden maakten een op zich zwaar traject inspirerend, hanteerbaar en succesvol.

-

Veranderen is gedoe

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2020

Gebruik het gedoe in een verandertraject. Het helpt om succesvol een nieuwe situatie te realiseren.

De ledendemocratie aanpassen van een ALV naar een leden- raad? Social media en ledenpanels meewegen in de besluit- vorming? De vereniging meer projectmatig laten werken? Veranderen is tegenwoordig de continue factor. Gaat veran- deren dan ook makkelijker, misschien zelfs wel soepel? Onze ervaring is dat veranderen nog steeds weerstand oproept. Je kunt wel een leuk idee hebben, maar om medewerkers en le- den daadwerkelijk mee te krijgen is er toch nog iets anders nodig. Bewegen door de ‘onderstroom’ wordt dat genoemd en emotie of gedoe is daar de brandstof voor. Veranderen gaat niet zonder gedoe.

Veranderen gaat niet vanzelf. Duik in de weerstand en maak de verandering sterker.

Gedoe is waardevol: Tijdens veranderingen zijn er allerlei soorten gedoe. De een kan niet wachten tot het anders is, de ander ziet elke verandering als een probleem, en de derde… die doet gewoon lekker zijn werk, maar wel op de oude ma- nier. Voor de trekker van een verandering kan al dit – ver- schillende – gedrag heel frustrerend zijn, maar stiekem is het heel erg waardevol. Om succesvol te veranderen kunnen we veel leren uit Systemisch TransitieManagement. Dit maakt onderscheid tussen de bovenstroom en de onderstroom.

Lees verder

Webinar: Verenigen in Coronatijd hier terugkijken

Dit artikel is gepubliceerd in Kuperus&Co

Webinar en verdiepende online Zoomsessies

Op vrijdag 27 maart hebben we in samenwerking met MOS en DNA een webinar opgenomen over ‘Verenigen in Coronatijd’.

Vandaag, morgen, volgende maand er kunnen zíjn als vereniging, voor de leden en voor de buitenwereld. Dat wil je. Maar de mensen die het doen, zitten thuis.
Wat kan, wat werkt, wat mag? Voor een bestuur, directeur of verenigingsprofessional vraagt deze crisis snel schakelen. Een eerste verkenning op de uitdagingen in deze webinar. Een samenwerking tussen Kuperus&Co, MOS en DNA: Samen staan we sterk.

Verdiepende online sessies over Verenigen in Coronatijd

Komende periode houden we online zoom sessie met meerdere verenigingen tegelijk (circa 10 personen) om dieper op vragen in te gaan en tips uit te wisselen. Wil je meedoen aan  een sessie of heb je andere vragen mail ons op info@kuperusenco.nl.

Voor volgende week staan gepland:

  • Wo 1 april 14.00 € 35,- (ex BTW)
  • Do 2 april  20.00 € 10,- (ex BTW) (special voor kleine verenigingen)
  • Vrij 3 april 14.00 € 45,- (ex BTW) (juridische zoom met KAeP notarissen)

Vragen: Om de pdf van de powerpoint, de FAQ of een advies info@kuperusenco.nl

Routeplanner voor Verenigen

Heb je in deze periode tijd over en wil je je verdiepen in verenigen dan is via deze link ons boek ‘Routeplanner voor verenigen’ te koop.

Ladder de cirkel binnen

Dit artikel is gepubliceerd in VM dec 2019

Over hoe je met de participatieladder je leden en sympathisanten kunt verleiden meer betrokken te raken.

Genoeg volgers op Facebook en ook best een aardig aantal leden, maar de werkgroepen en commissies zijn las- tig te vullen? Een herkenbaar vraag- stuk voor veel verenigingsmanagers. Je krijgt support voor idealen en stand- punten. Leden betalen (als het goed is) contributie, maar kennelijk is dat nog geen reden om actief te worden, laat staan een reden om je te melden voor het bestuur.

Wat is het gevolg: steeds dezelfde groep leden die zich actief inzet voor de vereniging. Leden actief krijgen, vraagt inzet en maatwerk van de verenigingsprofessional of het bestuur. Met de cirkels van betrokkenheid (zie figuur 1) en de participatieladder (zie figuur 2) krijg je grip op hoe je dat aan- pakt en wat je aan wie kunt bieden. Met de cirkels kun je een beeld krijgen of je alle typen leden wel iets te bie- den hebt. De ladder geeft handvatten om mensen te verleiden om actiever te worden.

Lees verder

Hoe geolied loopt uw verenigingsas?

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2019

In de kern van elke schroef zit een as. In de verenigingsas gaat het om dat wat de vereniging doet om de gekozen functies te vervullen: betrekken, besturen, uitvoeren en besluiten. In de verenigingsschroef is dat de verenigingsorganisatie zelf. De verenigingsas bevat de complete infrastructuur van de vereniging: bestuur, werkgroepen, commissies, netwerken en eventuele betaalde krachten van een bureau. Het is hoe de vereniging werkt, het hart en de handen van een vereniging. In die kern wordt door al die mensen, groepen en organen gewerkt aan vier cruciale organisatieprocessen: betrekken van de achter- ban, besluiten over de richting, besturen van de vereniging en uitvoeren van activiteiten om de missie te bereiken.

Lees verder

Vaart met je vereniging

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2019

Wat beweegt een vereniging en hoe maak je keuzes in wat je doet: strategisch evenwicht tussen collectief belang en individueel profijt

Je wilt met elkaar iets bereiken. Samen werk je aan dat ene doel waar je in gelooft: de wereld verbeteren, de markt of je vak versterken, elkaar supporten… Maar wat doe je concreet om dat doel te bereiken? Met genoeg mensen en middelen zou je alles wel willen doen! Een vereniging drijft immers op passie, dus ideeën en dromen genoeg. Maar ook voor een vereniging geldt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Hoe lastig ook voor velen, dat weten wij uit ervaring.

Waar je het accent op legt hangt af van hoe de wereld er buiten uit ziet voor jouw leden én wat die leden jou graag willen zien doen. Weinig dynamiek buiten, dan willen leden vermoedelijk vooral dat de service van de vereniging super is.  Grote wetswijzigingen op stapel, veranderende markt, slecht imago, dan zullen leden de relevantie van investeren in belangenbehartiging sneller zien.  Strategische keuzes maken start bij het goed in beeld hebben van de relevante ontwikkeling. En dan de leden bevragen wat voor hen het meest relevant is. Dan werkt het model van de scheepsschroef voor de vereniging.

Lees verder

Referentie Routeplanner in Coöperatie

Dit artikel is gepubliceerd in Coöperatie 636, september 2018

NCR Coöperatie over de Routeplanner voor verenigen

Zo af en toe verschijnt er weer eens een handboek over verenigen. ‘Routeplanner voor verenigen – Organiseren van passie en eigenaarschap’ van Marike Kuperus, Inge Poorthuis, Peter van der Loo en David Wijnperle is zo’n boek. Het geeft een handzaam overzicht van zaken die bij ‘verenigen’ komen kijken. Daarbij baseren de auteurs zich op eerder werk en onderzoek, en vullen dit aan met actuele thema’s zoals het gebruik van moderne (digi­ tale) participatiemethoden en herkenbare voorbeelden die nú spelen.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I gaat over soorten, ontwikkelstadia en kernfuncties van verenigingen. Deel II richt zich op de vier kerntaken van de vereniging: betrekken, besturen, besluiten en uitvoeren. Deel III geeft tips voor het aanpakken van veranderingen in de vereniging.

Het boek leest makkelijk, blijft redelijk aan de opper­ vlakte maar staat bol van tips en tools. Wil je snel meer inzicht in ‘verenigingsland’ en wil je praktische hand­ vaten, dan is dit een handig boek. Een aantal van de be­ sproken onderwerpen is ook voor coöperaties relevant.

Lees verder

Wat is de opdracht aan het bureau?

Dit artikel is gepubliceerd in VM dec 2018

De ondersteuningsdriehoek kan je helpen om de uitvoeringsopdracht scherp te krijgen en professionals en actieve leden effectief in te zetten.

In een ALV of ledenraad valt het formele besluit over wat je wil gaan doen om je missie te bereiken. Dit heeft de vorm van een meerjarenstrategie, een jaarplan of een beleid. Deze plannen behelzen – vaak expliciet, soms impliciet – de opdracht aan de ‘uitvoeringsorganisatie’ van de vereniging. De uitvoeringsorganisatie van een vereniging bestaat uit alle betaalde krachten en ook uit de actieve leden of vrijwilligers die meewerken aan de uitvoering van het beleid.

Het betaalde bureau is in de meeste gevallen de aanstuurder van de uitvoering en de uitvoerder van een deel van de taken. Hoe duidelijker de opdracht geformuleerd wordt, hoe effectiever die uitvoering kan gaan. Verenigingsspanning ontstaat vaak als er ambivalenties in de ambities zitten of als de ambities en de middelen niet met elkaar in lijn zijn.

Om de uitvoeringsopdracht aan een verenigingsbureau scherp te krijgen kan de ondersteuningspiramide helpen. De piramide geeft inzicht in de typen werkzaamheden en rollen die een bureau heeft en helpt om te kiezen waar je de nadruk op wil leggen. Met het model krijg je als vereniging ook zicht op hoe relevant de basisvoorzieningen zijn voor de tevredenheid van de leden.

Lees verder

Doe maar een beroep, nieuwe column VM

Dit artikel is gepubliceerd in VM sep 2018

Het viel me ineens op toen ik weer een kleine beroepsvereniging aan de lijn had. De situatie is altijd vergelijkbaar.
Er zijn drie, vier of vijf bevlogen bestuursleden, mensen die voorbij de grenzen van hun eigen beroepspraktijk kijken. Ze zijn doordrongen van de meerwaarde van hun vak voor de samenleving. Dat kan van alles zijn en bijna altijd hebben ze mij binnen de kortste keren doordrongen van de onmisbare relevantie van deze expertise.
Dat ik dat me dat nooit eerder heb gerealiseerd…Plus: ze komen om in het werk.

Bestuur

Het bestuur raakt vermalen tussen professionele ambities en beschikbare middelen en mogelijkheden. Ze houden 26 verenigingsborden in de lucht en hebben ook nog een gewone werkkring van een respectabel aantal uren.
Hóe de vraag precies …
Continue reading

Lees verder

David wordt Doeldenker

david wijnperleBeste mensen

Per 1 juli verlaat ik Kuperus&Co. Met enige smart in het hart, maar vooral met zin in de toekomst. Kuperus&Co heeft zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld tot een gedegen adviesbureau voor verenigingen, terwijl ik mezelf vooral ontwikkel op het gebied van vrijwilligers en hun organisaties. Daarom ga ik bouwen aan een werkomgeving waar de focus in de eerste plaats ligt bij vrijwillige inzet, en waarbij ik meer toekom aan het ontwikkelen van nieuwe kennis op dit thema.

Dat ga ik doen vanuit mijn bedrijf Doeldenker en binnen een netwerk van adviseurs die actief zijn in ‘vrijwilligersland’. Het netwerk is een initiatief van NOV, Movisie en mijzelf. Zelfstandig en samen maak ik werk van vrijwilligerswerk! Dat kan gaan over praktische vraagstukken zoals werving, maar ook over strategieontwikkeling, bestuursversterking of waarderend veranderen.

Per mail ben ik bereikbaar op david@doeldenker.nl en telefonisch als vanouds op 06-30201538. Mijn bezoekadres is bij NOV in Utrecht. De websites van Doeldenker en het netwerk zijn in ontwikkeling en volgen deze zomer.

Ik hoop jullie in de toekomst opnieuw van dienst te kunnen zijn of met jullie samen te werken, vanuit Doeldenker, het netwerk of bij een klus van Kuperus&Co. Graag tot ziens!

 

Hartelijke groet,
David Wijnperle

Routeplanner voor verenigen verkrijgbaar

Routeplanner voor verenigen
Ideaal voor elke vereniging

Eerste exemplaren feestelijk overhandigd

Het boek voor de vereniging is uit! Tijdens het DNA congres hebben we de twee eerste exemplaren overhandigd. De eerste ging naar de routeplanner bij uitstek: Hans Hubers van de ANWB. De ANWB is opgericht om mensen te helpen de weg te vinden. En staat nog steeds synoniem voor ‘beschermd op avontuur’.
Omdat je niet zoveel aan een routeplanner hebt zonder duidelijke – bij voorkeur een beetje inspirerende – bestemming, hebben we het tweede exemplaar uitgereikt aan voorzitter Roel Kamerling van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Minder overbekend en daarom juist een schoolvoorbeeld van de vereniging die draait op betrokken vrijwilligers met bijzondere passies.

Samengevat: Wat vind je met de Routeplanner?

  • Deel I van onze reisgids gaat over de cultuur en historie, over het DNA van de vereniging
  • Deel II gaat over het organiseren van eigenaarschap en passie. Daar draait het om in de vereniging.
  • Deel III van de Routeplanner gaat over hoe je een vereniging in beweging krijgt en houdt.

Feestelijke uitreiking
Auteurs Peter van der Loo, Inge Poorthuis, Marike Kuperus en David Wijnperle samen met de ontvangers Hans Hubers (ANWB) en Roel Kamerling (Pelgrimswegen naar Rome)

Vanaf nu is de Routeplanner voor Verenigen verkrijgbaar via de gewone kanalen (boekhandel en internet ( €29,95) en bij DNA. €29,95

Vragen of reacties vinden we altijd leuk!

Verkenning van zelforganisatie

Dit artikel is gepubliceerd in VM mei 2018

Zelforganisatie voor verenigingen?

Is zelforganisatie een weg om te verkennen voor verenigingen? Volgens ons vergroot het eigenaarschap en passie bij medewerkers en vrijwilligers. Geeft het ruimte voor experimenteren en flexibiliteit. Maar het zou ook kunnen dat de governance ingewikkelder wordt. Dat we de grip op de uitvoering helemaal verliezen. Wat denk jij? Lees meer in dit artikel geschreven samen met Energized.org.

Lees verder

Deep Democracy Roze olifant

Dit artikel is gepubliceerd in VM mei 2018

Hoe merk je dat het niet gaat lukken om een verandering door te voeren?

Sorry hoor |

Dertig actieve en betrokken leden van de vereniging NVBRO zitten op een strategiedag bij elkaar. Allemaal warm betrokken bij het traject verenigingsvernieuwing. Subgroepjes presenteren hun voortgang. Klaar om door te pakken. Ineens is er geroezemoes in de groep. Iemand geeft aan
dat je wel het verdienmodel van de vereniging moet bewaken. Er is een aantal mensen geboeid aan het kijken naar de berichten op hun telefoon. Het gesprek valt wat stil. Iemand zegt: ‘Sorry hoor, maar ik snap het even niet meer. We hadden het toch over heel iets anders?’ In 2 minuten valt de hele energie uit de groep… Wat is er in hemelsnaam gebeurd?

De roze olifant |

Er zijn talloze voorbeelden aan te dragen van momenten waarop de dynamiek in een bijeenkomst verandert. Lees verder….

Lees verder

Deep Democracy: van tegenstanders naar medestanders

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2018

Deep Democracy is een besluitvormingsmethode waarbij niet alleen meningen worden opgehaald, maar ook gedeeld in het proces. Zo kom je tot besluiten met behoud van draagvlak.

De uitdaging van de vereniging is om het ophalen van meningen en het nemen van besluiten goed met elkaar te vervlechten

Deep Democracy is een wereldwijd gebruikte methode in politiek, commercie en maatschappelijk middenveld. Het is echter binnen verenigingen nog relatief onbekend. Juist voor verenigingen, met veel diversiteit in leden en complexe besluitvorming, is het zeer geschikt. Daarom de uitdaging: maak van de tegenstanders in je vereniging medestanders! Voor ons is Deep Democracy een methode die erom vraagt gebruikt te worden in verenigingsland.

Lees hier het artikel van Julien Beuken over Deep Democracy in de context van verenigingen 

Lees verder